Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 12/06/2020 10:50:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΝΒΩΡΚ-ΜΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/06/2020 11:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΔΒΟΕΠΖ-ΞΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 11/06/2020 11:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΖΗΟΕΠΖ-ΗΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:36:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω512ΩΡΚ-6ΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:35:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓΨΩΡΚ-Μ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:34:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΓΤΩΡΚ-ΟΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:34:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΗ9ΩΡΚ-Ι0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:33:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΛΥΩΡΚ-9Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ76ΩΡΚ-ΜΓΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:31:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΓΦΩΡΚ-ΖΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:30:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΡΩΡΚ-Υ1Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ85ΩΡΚ-8ΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΔ2ΩΡΚ-ΕΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιούνιου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιούνιου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 19:26:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Θ9ΩΡΚ-ΗΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαΐου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαΐου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 19:25:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΛΚΩΡΚ-Π0Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ (ΝΕΟ) μηνός Απριλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ (ΝΕΟ) μηνός Απριλίου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 19:11:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι3ΡΩΡΚ-ΩΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Μαΐου 2020

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Μαΐου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 14:18:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΑΤΩΡΚ-ΥΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 10/06/2020 13:54:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β01ΩΡΚ-7Τ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 10/06/2020 13:23:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 687ΘΩΡΚ-ΟΨ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Ημ/νια: 10/06/2020 12:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΙΩΩΡΚ-ΑΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com