Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 03/06/2024 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΙΠΩΡΚ-ΑΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 10η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 10η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 03/06/2024 11:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΩΓΩΡΚ-ΚΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 291/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 291/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 03/06/2024 10:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ3ΕΩΡΚ-ΑΥ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακού υπόλοιπου και κλείσιμο Λογαριασμών της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με την επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ‘ και διακριτικό τίτλο: ‘ΚΕ.ΔΗ.ΖΑΜ’».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακού υπόλοιπου και κλείσιμο Λογαριασμών της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με την επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ‘ και διακριτικό τίτλο: ‘ΚΕ.ΔΗ.ΖΑΜ’».
Ημ/νια: 03/06/2024 09:09:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΛΜΩΡΚ-ΘΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί πρόσληψης υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: «Περί πρόσληψης υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 03/06/2024 07:52:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΦΓΩΡΚ-ΤΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, ...

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL – ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Αγ. Ιωάννη και Χορευτού»
Ημ/νια: 31/05/2024 23:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΧΟΩΡΚ-Υ0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2024 15:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ2ΖΠΩΡΚ-Ξ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Ημ/νια: 31/05/2024 12:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΤΦΩΡΚ-Β2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 31/05/2024 11:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΔ9ΩΡΚ-Ξ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ5ΑΩΡΚ-238
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΛΖΩΡΚ-ΙΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες (DANIEL - ELIAS) στο οδικό δίκτυο των οικισμών Αγ. Ιωάννη και Χορευτού» εγγεγραμμένη...

Θέμα: «Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες (DANIEL - ELIAS) στο οδικό δίκτυο των οικισμών Αγ. Ιωάννη και Χορευτού» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 30-7333.53 με ποσό 500.000,00€ β. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4801/20.05.2024 μελέτης γ. Έγκριση όρων σχεδίου πρόσκλησης με διαπραγμάτευση δ. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 30/05/2024 17:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΥΘΩΡΚ-Κ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 30/05/2024 15:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Ω5ΩΡΚ-Α6Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL - ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ»

Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL - ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ»
Ημ/νια: 30/05/2024 15:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΛΒΩΡΚ-ΣΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

¨Εξοδα συντήρησης περιουσίας - φόρων Νανοπούλειου ΚΑΔ

Θέμα: ¨Εξοδα συντήρησης περιουσίας - φόρων Νανοπούλειου ΚΑΔ
Ημ/νια: 30/05/2024 14:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΑΩΡΚ-Χ0Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια μελανιών για την καλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την προμήθεια μελανιών για την καλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/05/2024 14:03:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η1ΒΩΡΚ-55Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.15 με ποσό 200.000,00€ ....

Θέμα: «Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.15 με ποσό 200.000,00€ . β. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4951/23.05.2024μελέτης γ. Έγκριση όρων σχεδίου πρόσκλησης με διαπραγμάτευση δ. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 28/05/2024 13:42:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β3ΖΩΡΚ-Α91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Απολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2022».

Θέμα: «Περί έγκρισης Απολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2022».
Ημ/νια: 28/05/2024 13:08:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΜ6ΩΡΚ-Δ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 28/05/2024 13:06:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΛΖΩΡΚ-ΟΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 28/05/2024 13:04:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΠΑΩΡΚ-ΔΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com