Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Θέμα: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 28/11/2019 10:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥ9ΩΡΚ-ΥΚΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
Ημ/νια: 28/11/2019 10:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΝΤΩΡΚ-ΡΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Ημ/νια: 28/11/2019 10:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΠΩΡΚ-6ΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 27/11/2019 11:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ4ΕΟΕΠΖ-6ΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0859

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0859
Ημ/νια: 27/11/2019 11:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΥΔΟΕΠΖ-7Α6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419
Ημ/νια: 27/11/2019 11:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ψ3ΒΟΕΠΖ-ΛΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για δαπάνη παράθεσης γεύματος

Θέμα: Αίτημα για δαπάνη παράθεσης γεύματος
Ημ/νια: 27/11/2019 11:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞ82ΟΕΠΖ-Ε6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για δαπάνη φιλοξενίας

Θέμα: Αίτημα για δαπάνη φιλοξενίας
Ημ/νια: 27/11/2019 11:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΡΛΟΕΠΖ-Ω8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 27/11/2019 11:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΧΟΕΠΖ-Ω9Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
Ημ/νια: 27/11/2019 11:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΒ6ΟΕΠΖ-ΠΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα
Ημ/νια: 27/11/2019 11:09:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΒ5ΟΕΠΖ-5ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 27/11/2019 11:08:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΒΖΟΕΠΖ-0ΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/Τ΄Α΄) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/2019 Α.Δ.Σ.

Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/Τ΄Α΄) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/2019 Α.Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/11/2019 14:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΠΟΩΡΚ-ΔΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020 - 2021, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/11971/05-11-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020 - 2021, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/11971/05-11-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Ημ/νια: 27/11/2019 14:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΖΓΩΡΚ-ΚΗΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"
Ημ/νια: 27/11/2019 13:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7814ΩΡΚ-ΥΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ 1-10-19 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-10-19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ 1-10-19 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-10-19
Ημ/νια: 27/11/2019 13:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΣ9ΩΡΚ-6ΧΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατανομή ποσού από επιχορήγηση (Ίδρυμα ΜΕΛΑ) για την «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Κατανομή ποσού από επιχορήγηση (Ίδρυμα ΜΕΛΑ) για την «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 27/11/2019 13:14:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ2ΟΩΡΚ-149
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν της από 09-10-2019 εισηγήσεως της Ταμία του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν της από 09-10-2019 εισηγήσεως της Ταμία του Δήμου.
Ημ/νια: 27/11/2019 12:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΙΧΩΡΚ-Λ92
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Ημ/νια: 27/11/2019 12:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΠΞΩΡΚ-4ΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)

Θέμα: Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)
Ημ/νια: 27/11/2019 11:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ83ΩΡΚ-4ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com