Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 185/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών της κ. Αλεξίου Ελένης του Αντωνίου, σε συμμόρφωση με την από 25-07-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παράτασης της ισχύος αυτής έως τις 29-07-2024".

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 185/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών της κ. Αλεξίου Ελένης του Αντωνίου, σε συμμόρφωση με την από 25-07-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παράτασης της ισχύος αυτής έως τις 29-07-2024".
Ημ/νια: 02/04/2024 11:42:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ99ΩΡΚ-Η2Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης Πληροφοριακού Προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης Πληροφοριακού Προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων»
Ημ/νια: 02/04/2024 09:34:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΠΩΡΚ-ΝΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης Πληροφοριακού Προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων», για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Θέμα: για την πραγματοποίηση της δαπάνης «Ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης Πληροφοριακού Προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων», για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 01/04/2024 13:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΑΔΩΡΚ-ΧΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Ημ/νια: 01/04/2024 12:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΥΠΩΡΚ-ΞΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Ημ/νια: 01/04/2024 12:55:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΒΩΩΡΚ-Ι04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 01/04/2024 12:44:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Κ3ΩΡΚ-ΖΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298
Ημ/νια: 01/04/2024 11:32:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΔΧΩΡΚ-4Ε1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/04/2024 10:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΡΑΩΡΚ-ΝΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 01/04/2024 09:19:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ9ΜΩΡΚ-3ΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 183/2024 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση της κ. Αλεξίου Ελένης του Αντωνίου απασχολούμενης με την από 25-07-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω λήξης ισχύος της Προσωρινής Διαταγής στις 29-03-2024».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 183/2024 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση της κ. Αλεξίου Ελένης του Αντωνίου απασχολούμενης με την από 25-07-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω λήξης ισχύος της Προσωρινής Διαταγής στις 29-03-2024».
Ημ/νια: 29/03/2024 23:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΜΛΩΡΚ-ΧΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 182/2024 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση του απασχολούμενου με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Παπουτσή Αντωνίου-Ιωάννη του Αργυρίου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 182/2024 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση του απασχολούμενου με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Παπουτσή Αντωνίου-Ιωάννη του Αργυρίου».
Ημ/νια: 29/03/2024 22:28:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΙΤΩΡΚ-Γ9Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 181/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 181/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021».
Ημ/νια: 29/03/2024 15:21:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ2ΥΩΡΚ-ΡΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 29/03/2024 12:33:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΛΝΩΡΚ-Ι0Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του μηχανήματος έργου ΜΕ 98298"

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του μηχανήματος έργου ΜΕ 98298"
Ημ/νια: 29/03/2024 12:20:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΦΩΡΚ-ΛΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Ημ/νια: 29/03/2024 12:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Μ0ΩΡΚ-2ΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 3357/27-03-2023 δανειστικού συμβολαίου του ΤΠΔ «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου».

Θέμα: για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 3357/27-03-2023 δανειστικού συμβολαίου του ΤΠΔ «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου».
Ημ/νια: 29/03/2024 11:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΤΠΩΡΚ-ΛΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 29/03/2024 10:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΜΨΩΡΚ-5ΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 29/03/2024 10:33:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΙΞΩΡΚ-ΘΣ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημ/νια: 29/03/2024 09:40:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ66ΩΡΚ-ΓΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 98298»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 98298»
Ημ/νια: 28/03/2024 14:19:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΨ8ΩΡΚ-Π53
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com