Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημ/νια: 08/04/2024 13:47:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΗΓΩΡΚ-ΥΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 9/24

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 9/24
Ημ/νια: 08/04/2024 13:33:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ1ΔΩΡΚ-Ω6Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 08/04/2024 12:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΦΤΩΡΚ-ΗΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ" ΦΑΣΗ 1η

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ" ΦΑΣΗ 1η
Ημ/νια: 08/04/2024 11:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΣΙΩΡΚ-ΡΗΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2614/08-03-2024 απόφασης Δημάρχου ( AΔΑ:ΨΩ4ΕΩΡΚ-3ΙΩ & ΑΔΑΜ:24AWRD014390189), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «Πρόληψη κι αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2614/08-03-2024 απόφασης Δημάρχου ( AΔΑ:ΨΩ4ΕΩΡΚ-3ΙΩ & ΑΔΑΜ:24AWRD014390189), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «Πρόληψη κι αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην θέση Κατσακλά της Τ.Κ. Μουρεσίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16), κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2664/11-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 08/04/2024 10:10:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΙΩΡΚ-ΞΗΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL
Ημ/νια: 08/04/2024 10:08:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΕΣΩΡΚ-ΓΧΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Θέμα: Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
Ημ/νια: 08/04/2024 07:02:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΤΝΩΡΚ-5Ψ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ Ασφ.,ΕΔΟΕΑΠ Εργ. ΧΕΠ: Ζ/95

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ Ασφ.,ΕΔΟΕΑΠ Εργ. ΧΕΠ: Ζ/95
Ημ/νια: 05/04/2024 12:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΘ9ΩΡΚ-Η9Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104
Ημ/νια: 05/04/2024 12:48:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ2ΝΩΡΚ-8ΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104
Ημ/νια: 05/04/2024 12:48:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9ΜΔΩΡΚ-ΒΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/78

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/78
Ημ/νια: 05/04/2024 12:48:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 950ΝΩΡΚ-ΔΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/104,Ζ/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/104,Ζ/105
Ημ/νια: 05/04/2024 12:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ81ΩΡΚ-77Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/81,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/87,Ζ/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/81,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/87,Ζ/105
Ημ/νια: 05/04/2024 12:47:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν7ΜΩΡΚ-Α9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΕΦΚΑ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/89,Ζ/104,Ζ/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΕΦΚΑ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/89,Ζ/104,Ζ/105
Ημ/νια: 05/04/2024 12:47:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 92ΥΣΩΡΚ-ΟΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/89,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/89,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103
Ημ/νια: 05/04/2024 12:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Ρ5ΩΡΚ-ΖΒΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/69,Ζ/70,Ζ/74,Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72,Ζ/76,Ζ/80,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/92,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/69,Ζ/70,Ζ/74,Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72,Ζ/76,Ζ/80,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/92,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103
Ημ/νια: 05/04/2024 12:45:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤ4ΩΡΚ-9ΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24260 23128 ΚΑΙ 24260 23879 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-02-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 29-02-2024

Θέμα: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24260 23128 ΚΑΙ 24260 23879 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-02-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 29-02-2024
Ημ/νια: 05/04/2024 10:48:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΚΑΩΡΚ-5ΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του « Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε.».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του « Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε.».
Ημ/νια: 04/04/2024 14:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΗΟΩΡΚ-ΨΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 27/2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 172/2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 27/2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 172/2023
Ημ/νια: 04/04/2024 11:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 919ΠΩΡΚ-ΒΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και του Φιλοζωϊκού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και του Φιλοζωϊκού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου».
Ημ/νια: 04/04/2024 10:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Τ6ΩΡΚ-Μ6Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com