Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2020 11:39:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ9ΤΩΡΚ-ΞΦ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020
Ημ/νια: 21/09/2020 10:55:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ4ΚΩΡΚ-936
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/180,Ζ/183

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/180,Ζ/183
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΘΗΩΡΚ-ΕΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/170

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/170
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΛΩΡΚ-ΙΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒΗΩΡΚ-ΞΓΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΣΥΩΡΚ-ΠΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/182,Ζ/183

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/182,Ζ/183
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν14ΩΡΚ-2ΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΒΛΩΡΚ-ΤΗΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/183

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/183
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΖΙΩΡΚ-ΗΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πιστοποίηση εκκαθαριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ»

Θέμα: Πιστοποίηση εκκαθαριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ»
Ημ/νια: 18/09/2020 12:21:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΖΞΟΞΩΓ-ΩΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αιτήματος της εταιρίας "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για την εκ νέου χορήγηση παράτασης 60 ημερών στη σύμβαση ‘Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών».

Θέμα: «Περί αιτήματος της εταιρίας "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για την εκ νέου χορήγηση παράτασης 60 ημερών στη σύμβαση ‘Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών».
Ημ/νια: 18/09/2020 14:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΩΤΩΡΚ-ΤΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικών και μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικών και μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό
Ημ/νια: 18/09/2020 13:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΓΣΩΡΚ-5Φ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή της επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο ΚΕΔΗΖΑΜ ( παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) [ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 113/4-8-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ΑΔΑ: Ω1ΣΞΩΡΚ-Ν26 ΚΑΕ 00-6715.01 Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ...

Θέμα: «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή της επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο ΚΕΔΗΖΑΜ ( παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) [ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 113/4-8-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ΑΔΑ: Ω1ΣΞΩΡΚ-Ν26 ΚΑΕ 00-6715.01 Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ για την αντιμετώπιση του COVID 19 για την βοήθεια των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του Δήμου μας μέσω του προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι"]».
Ημ/νια: 18/09/2020 13:45:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ27ΩΡΚ-Τ08
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ημ/νια: 18/09/2020 13:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΝΩΩΡΚ-ΨΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Θέμα: «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 18/09/2020 13:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΜΚΩΡΚ-4ΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 567 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 567 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/09/2020 13:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΣΩΩΡΚ-ΩΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 6-3-2015

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 6-3-2015
Ημ/νια: 18/09/2020 12:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΒ5ΩΡΚ-Σ0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Δημιουργία Φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Ζαγορας Μουρεσίου», με ιδία μέσα».

Θέμα: «Δημιουργία Φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Ζαγορας Μουρεσίου», με ιδία μέσα».
Ημ/νια: 18/09/2020 12:39:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΙΛΩΡΚ-ΚΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)», με ιδία μέσα.

Θέμα: «Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 18/09/2020 12:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΧ9ΩΡΚ-Ξ5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου», µε ίδια µέσα.

Θέμα: Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου», µε ίδια µέσα.
Ημ/νια: 18/09/2020 12:20:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΨ0ΩΡΚ-23Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com